Vecpiebalgas PII energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas pirsmsskolas izglītības iestādē ”  Nr. KPFI-15.2/102 realizācijas.

Projekta kopējās izmaksas – 141 690,56 EUR, t.sk. KPFI finansējums 85,00% no attiecināmām izmaksām – 77011,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 15,00% no attiecināmām izmaksām – 13590,18 EUR un neattiecināmās izmaksas 51089,38 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniegts: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs 45624.449 kgCO 2 /gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam 0.84 kgCO 2/lati.

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecpiebalgas vidusskolas pirsmsskolas izglītības iestādē” mērķis bija Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādes ēkā, Ziemeļu ielā 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads veikt energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitātes: ārsienu siltināšana, stikla bloku nomaiņa; ēkas bēniņu pārseguma siltināšana, staigājamo laipu izbūve; cokola siltināšana, cokola apmales betonēšana.

SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi un autoruzraudzību. Mēs veicām projekta izstrādi ar pietāti pret arhitektes Ausmas Skujiņas izstrādāto fasādes dalījumu ( ķieģeļu apdares izpildījumā ), saglabājot to pilnībā 1:1 arī jaunajā fasādē.

Pateicamies Vespiebalgas novada domei un personīgi izpilddirektoram Hugo Duksim, būvniekiem, bērnudārza vadībai par veiksmīgo sadarbību!