Neretas PII iestādes energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie Neretas PII “Ziediņš” energoefektivitātes paaugstināšanas projekta Nr.KPFI – 15.2/74. Kopējās būvniecības izmaksas 118 789,78 EUR.

SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi, kā arī ventilācijas un rekuperācijas projekta, apgaismojuma projekta izstrādi, nomainot padomju dienasgaismas spuldzes pret LED prožektoriem . Projekta laikā tika siltināta PII ēka no ārpuses , veikta logu nomaiņa, jumta siltināšana un seguma nomaiņa, apgaismojuma dimensionēšana un uzstādīšana, izmantojot datorprogrammu apgaismojuma stipruma aprēķinam. Kā arī veikti labiekārtošanas darbi un atjaunots grunts kritums no ēkas cokola, lietusūdens notecei.

Pateicamies Neretas novada domei, būvniekiem, bērnudārza vadībai par veiksmīgo sadarbību!

Raunas PII iestādes energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie Raunas PII  energoefektivitātes paaugstināšanas projekta . Kopējās būvniecības izmaksas 149 459.11 EUR.

SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi, kā arī ventilācijas un rekuperācijas projekta, apgaismojuma projekta izstrādi, nomainot padomju dienasgaismas spuldzes pret LED prožektoriem . Projekta laikā tika siltināta PII ēka no ārpuses , veikta logu nomaiņa, jumta siltināšana un seguma nomaiņa, apgaismojuma dimensionēšana un uzstādīšana, izmantojot datorprogrammu apgaismojuma stipruma aprēķinam. Kā arī veikti labiekārtošanas darbi un atjaunots grunts kritums no ēkas cokola, lietusūdens notecei.

Pateicamies Raunas novada domei, būvniekiem, bērnudārza vadībai par veiksmīgo sadarbību!

Vecpiebalgas PII energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēto projektu „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas pirsmsskolas izglītības iestādē ”  Nr. KPFI-15.2/102 realizācijas.

Projekta kopējās izmaksas – 141 690,56 EUR, t.sk. KPFI finansējums 85,00% no attiecināmām izmaksām – 77011,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 15,00% no attiecināmām izmaksām – 13590,18 EUR un neattiecināmās izmaksas 51089,38 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniegts: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs 45624.449 kgCO 2 /gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam 0.84 kgCO 2/lati.

Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecpiebalgas vidusskolas pirsmsskolas izglītības iestādē” mērķis bija Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādes ēkā, Ziemeļu ielā 13, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads veikt energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitātes: ārsienu siltināšana, stikla bloku nomaiņa; ēkas bēniņu pārseguma siltināšana, staigājamo laipu izbūve; cokola siltināšana, cokola apmales betonēšana.

SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi un autoruzraudzību. Mēs veicām projekta izstrādi ar pietāti pret arhitektes Ausmas Skujiņas izstrādāto fasādes dalījumu ( ķieģeļu apdares izpildījumā ), saglabājot to pilnībā 1:1 arī jaunajā fasādē.

Pateicamies Vespiebalgas novada domei un personīgi izpilddirektoram Hugo Duksim, būvniekiem, bērnudārza vadībai par veiksmīgo sadarbību!

Blontu PII energoefektivitātes paaugstināšana

Pabeigts darbs pie KPFI projekta “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitāti”  ar Nr. KPFI-15.2/73.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 137970,61 EUR. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma daļa ir 70% no attiecināmajām izmaksām- 96579,43 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā bija jāsasniedz oglekļa dioksīda samazinājuma rādītājs vismaz 41126,03 kgCO2/gadā, kā arī oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0,85 kg CO2/ EUR. Piecu gadu periodā tiks veikts monitorings un noteikts sasniegtā oglekļa dioksīda samazinājums.

Projekts tika īstenots, pateicoties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 3.kārtai

SIA LATSOLAR veica ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrādi, kā arī ventilācijas un rekuperācijas projekta, apgaismojuma projekta izstrādi, nomainot padomju dienasgaismas spuldzes pret LED prožektoriem . Projekta laikā tika siltināta PII ēka no ārpuses , veikta logu nomaiņa, jumta siltināšana un seguma nomaiņa, apgaismojuma dimensionēšana un uzstādīšana, izmantojot datorprogrammu apgaismojuma stipruma aprēķinam, uzstādīti 66 jauni apkures ķermeņi. Kā arī veikti labiekārtošanas darbi un atjaunots grunts kritums no ēkas cokola, lietusūdens notecei.

Pateicamies Ciblas novada domei, īpaši būvniekiem – SIA “Latgalija” par sienas dekoratīvā gleznojuma realizāciju fasādēs, un protams bērnudārza vadībai par veiksmīgo sadarbību!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Twitter