EAB saviem klientiem piedāvā īpašu pieeju ēku projektēšanā – ekoloģiskās arhitektūras principus. Ekoloģija ir jauna zinātne. Tā ir mācība par dabas apritēm, kas pēta attiecības starp organismiem un to mijiedarbību. Tā savā starpā sasaista līdzšinējās dabaszinātnes – bioloģiju, fiziku, ķīmiju. Šī zinātne pirmo reizi dod iespēju precīzi parādīt mākslīgi radītās vides attiecības ar dabu un tās apritēm. Ekoloģija plašākā izpratnē ietver arī tehniskās zinātnes ( ekoloģiskā arhitektūra ir viena no tām ) un cilvēkzinātnes. Ekoloģiskās arhitektūras jēdziens ir nesaraujami saistīts ar ilgtspējīgas attīstības jēdzienu.

“Ilgtspējīgas būves” ( sustainable building – angļu val. ) jēdzienu zinātniskajā vidē sāka lietot ASV zinātnieks A.B.Frejs. Savā grāmatā “Zaļo biroju ēku būvēšana – attīstības praktiskā rokasgrāmata ” ( angl. “Green Office Buildings: A Practical Guide to Development”) ilgtspējīgu būvi definēja šādi:

“…ilgtspējīga būve jeb zaļā būve – projekta filozofijas rezultāts, kurš tiek cieši saistīts ar resursu – enerģijas, ūdens un būvmateriālu – izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu, būves ietekmes samazināšanu uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi visā būves cikla laikā, pamatojoties uz piemērotas izvēli, veiksmīgu projekta izstrādi un būvniecību, attiecīgās būves ekspluatāciju, uzturēšanu un nojaukšanu labākajā iespējamā veidā”.

Ekoloģisko arhitektūru formē daudzi faktori. Kā galvenie minami:

1 )klimata, topogrāfijas un esošās ekosistēmas analīze,

2) dabas potenciāla izmantošana ēkas energoapgādē un reģenerējamo enerģijas avotu izmantošana Latvijas apstākļos,

3) videi draudzīgu un vietējiem apstākļiem atbilstošu reģenerējamu  būvmateriālu izvēle,

4) labvēlīga iedarbība uz cilvēka veselību un labsajūtu,

5) projektējamās ēkas multifunkcionalitāte.

Klimatam atbilstoša arhitektūras darba izstrāde nozīmē piemērošanos vietējam un makroklimatam. Ikkatra ēka maina vietējā klimata struktūru, ietekmējot gaisa, siltuma un ūdens aprites sistēmas, rada jaunus mikroklimatus, kas ietekmē vietējo iedzīvotāju, dzīvnieku un augu dzīvi. EAB cenšas mazināt tās sekas, kas veidojas iekļaujot to kopējā ekosistēmā.

Mikroklimatu iespējams veidot, strādājot ar projektējamās ēkas apdares, konstruktīvo elementu un krāsojuma īpašībām. Mikroklimata veidošana ir iespējama tikai tad, ja attiecīgā projektējamā vieta ir pietiekoši nodrošināta pret vēju, jo spēcīgi vēji izjauc visu klimata mikrobilanci gan apbūves, gan arī apdzīvotu vietu tuvumā.

Projektējot ekoloģiskas ēkas nepieciešams izvērtēt iespējas izmantot “pasīvās” un “aktīvās” saules enerģijas uzkrāšanas sistēmas. Veicot apzinīgu un taupīgu enerģijas izmantošanu, pielietojot efektīvu, enerģijas taupošu mājsaimniecības tehniku, enerģijas patēriņu var samazināt par divām trešdaļām, nezaudējot ierasto komforta līmeni. Visu mājsaimniecībā izmantojamās enerģijas daudzumu iespējams iegūt no atjaunojamiem energoresursiem ( AER). Iedzīvotāji ir pazīstami ar biomasas un vēja enerģijas izmantošanu ēku energoapgādē, tomēr saules enerģijas izmantošanas iespējas nav popularizētas, kaut gan izmantošanas potenciāls ir labāks nekā daudzās Rietumeiropas zemēs – Vācijā, Dānijā, Zviedrijā, kur saules fotovoltāžas sistēmas un saules kolektori tiek intensīvi izmantoti jau 30-40 gadus. Šodien enerģijas ražošanas iekārtas dod iespēju integrēt šos risinājumus kopējā ēkas arhitektoniskajā veidolā, nekropļojot arhitektūras darba uztveršanas spējas.

Būvmateriālu izvēle ietekmē projektējamās ēkas kopējo bilanci. Mūsdienu saimniekošanas veidu var nosaukt par “lineārā patēriņa” sistēmu. Iegūtās izejvielas darba procesā ar lielu enerģijas patēriņu tiek pārvērstas īsu brīdi kalpojošās precēs, kas pēc ātras izlietošanas ar ražošanas procesa atlikumiem piesārņo ūdeni, augsni un gaisu. Neskaitāmas civilizācijas ir gājušas bojā, jo nav spējušas saglabāt šo ekoloģisko līdzsvaru vietējā vidē. Mūsu civilizācijai draud daudz lielākas briesmas – piesārņot un izjaukt visas planētas ekoloģisko līdzsvaru.

Mēs domājam, ka izvēloties būvmateriālus Latvijā projektētām mājām, būtu jāņem vērā sekojoši principi: mazs enerģijas patēriņš un nekaitīgs ražošanas process, reģenerēšanas un atkārtotas izmantošanas iespēja, decentrāla būvmateriālu ražošana.

Mūsdienās cilvēks pavada slēgtās telpās 60-90% sava dzīves laika. Arhitektūras princips no “iekšas uz āru” ietver arī to, ka telpai, kuru lieto cilvēks jābūt pēc iespējas dabiskai. Patīkamas virsmas temperatūras, dabiska smarža var kardināli uzlabot cilvēka labsajūtu un veicināt radošos procesus. Svarīgi ir projektējot arhitektūras darbus izmantot dabīgus materiālus, kuriem piemīt antialerģiska iedarbība uz cilvēku. Viens no tādiem materiāliem ir koks.

Liela daļa moderno slimību rodas no sintētisko materiālu pielietojuma, ugunsgrēka gadījumā tie kļūst īpaši toksiski un jau pirmajās minūtēs izdala dzīvībai bīstamus indīgus savienojumus. Tikpat svarīga loma kā dabisko materiālu lietošanai ir optimālas gaisa apmaiņas un gaisa mitruma nodrošināšana telpās. To iespējams veikt ar tehniskiem aun arhitektoniskiem līdzekļiem.

Bieži vien arhitektūras darbs tiek rekonstruēts un renovēts, jo tā paredzamā funkcija un komforta līmenis vairs neatbilst laika prasībām un ekoloģiskās arhitektūras pamatnostādnēm. Tad pirmajā plāksnē izvirzās tādi jautājumi, kā iespējamība veikt pārbūves un rekonstrukcijas darbus, nenojaucot ēku. Parādās prasība pēc ēkas multifunkcionalitātes, kas samazina resursu patēriņu un ļauj nākamajām paaudzēm izmantot ēku neveicot būtiskus kapitālieguldījumus.

EAB arhitekti un inženieri strādā ar trim dažādiem ēku projektēšanas modeļiem: bioklimatiskās ēkas, solārās mājas un pasīvās mājas. Jāsaprot, ka šobrīd nepastāv viena konkrēta ekoloģiskās arhitektūras projektēšanas prakse vai metodika, bet katrs arhitekts un autoru kolektīvs cenšas savā darbā pielietot uz to brīdi projektēšanā pieejamās zināšanas un tehnoloģijas.

Visiem šiem virzieniem raksturīga vēlme sekot jaunākajiem pētījumu virzieniem enerģiju samazinošu ēku projektēšanā un būvniecībā. Bioklimatiskās ēkas vairāk seko enerģijas saglabāšanas un apmaiņas principu ( siltummaiņi, rekuperēšanas iekārtas ) izmantošanai.

Bioklimatisko ēku mērķis ir maksimāli samazināt fosilo kurināmo ( gāzes, naftas u.c.) izmantošanu ēkas enerģijas apritēs, maksimāli izmantojot dabas piedāvātās spējas: izmantot dabīgās vilkmes vēdināšānas sistēmas, izmantot apmeklētāju un iekārtu izstaroto siltumu, atkārtoti izmantot notekūdeņus un siltumu no tiem, veikt siltuma atgūšanu no vēsināšanas sistēmām, izmantot lietusūdeni, izmantot saules enerģiju pasīvā un aktīvā veidā.

Pasīvās vai nulles enerģijas mājas ir ēkas, kuru energoefektivitātes līmenis ir tik augsts, ka ēkas kopējais primārās enerģijas patēriņš gada laikā ir vienāds ar turpat saražotās atjaunojamās enerģijas daudzumu vai ir mazāks par to.

Līdzās pozitīvajām īpašībām, minami arī trūkumi – palielinātās izmaksas ( līdz 15% lielākas, kā parastajai būvniecībai ), acīmredzams iemītnieku diskomforts  aukstā ziemā ( pasīvā māja tiek apsildīta tikai ar iedzīvotāju ķermeņu, mājsaimniecības iekārtu, un nepieciešamo temperatūru piesildot gaisa ventilācijas sistēmā ), augtas būvniecības kvalitātes prasības ( termotiltu neesamība, visu šuvju noblīvēšana, spiedienu testi ). Drīzāk Latvijas pastākļiem piemērotas ir zema enerģijas patēriņa līmeņa ēkas ar minimālu enerģijas patēriņu apkurei – 30-60 kWh/m2.

Ekoloģiskās arhitektūras mērķis ir principiāli jaunas, funkcionālas un augstvērtīgas telpiskās kvalitātes meklēšana un radīšana, kas ne tikai radītu jaunus telpiskās vides piemērus, bet meklētu daudzu sistēmu sinerģijas iespējas, iekļaujot ēku kopējā ekosistēmā. Sinerģijas procesā, atsevišķie ēkā notiekošie enerģijas apmaiņas procesi, cilvēka un telpiskās vides koeksistence vienotā laikā un telpā, dinamiskie laikaapstākļu procesi, kurus nav iespējams pilnīgi modelēt, bet tikai izmantot to enerģētisko potenciālu, veidos kopējo ēkas tēlu, kas atradīsies nemitīgā kustībā un dabiski ierakstīsies esošajā ekosistēmā. EAB biroja speciālisti veic saules enerģijas izmantošanas datorsimulācijas, izmantojot specializētas datorptogrammas.

Ekoloģisko arhitektūru var uzskatīt par dinamisku, jaunākām cilvēces atziņām atvērtu sistēmu, kas savu aktualitāti nezaudēs kamēr vien pastāvēs cilvēks, kas dzīvos dabiski veidotā vidē un radīs arhitektūru.

Ķīniešu filozofs Lao-dzi piecsimt gadus pirms mūsu ēras teicis, ka ēkas realitāte ir ietverta nevis četrās sienās, bet iekšējā telpā, telpā kas ir radīta dzīvošanai tajā. Šī ideja ir būtisks pretmets visiem pagāniskajiem ( klasiskajiem ) būvniecības ideāliem. Ja jūs pieņemat šo būvniecības koncepciju, klasiskā arhitektūra iet bojā “.

Oriģinālais Lao-dzi teksts skan šādi:

Trīsdesmit spieķu saistīti vienā rumbā,

Ratu vieglumu nosaka tukšums starp tiem.

Podnieki mīca mālu, lai veidotu traukus,

Lietojams tikai trauku iedobums.

Namdariem, ceļot māju, jāatstāj logi un durvis,

Tikai mājas iekšējais tukšums ir apdzīvojams.

Esamība ir manta, bet lieto neesamību.” 

 

Šie Lao-dzi vārdi ņemti par pamatu EAB arhitektu un inženieru filozofiskajai pieejai ilgtspējīgas arhitektūras projektēšanas procesam un tos mēs liekam visa ekoloģiskās projektēšanas procesa shēmas pamatā. Primāri pār visiem procesiem stāv cilvēka dzīve, kas tiek nodzīvota tieši arhitektūras darbā. Nozīme ir nevis ēkai, bet cilvēciskās substances pavadītajam laikam šajā ēkā, tai sajūtu gammai, ko cilvēks piedzīvo saskaroties ar arhitekta radīto.

© 2023 Ekoloģiskās arhitektūras biedrība